Uit het logboek van een notaris.

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Aaltje Vredeveld, weduwe van Hendrik Zuring, gewoond hebbende te Beilen, en aldaar den 25 Mei 1896 overleden.

 

De ondergetekenden:

Hendrik Zuring, tolgaarder, wonende te Beilen.

Harm Zuring, landbouwer, wonende aan den straatweg naar Hooghalen onder Beilen.

Jan Zuring, tolgaarder, wonende te Zuidwolde.

Geert Vredeveld, landbouwer, wondende te Hijken, gemeente Beilen, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Egbertje Zuring.

Hendrik Wessels, landbouwer, wonende te Hijken, gemeente Beilen, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Ida Zuring.

Ten deze domicilie keizende ten kantore van den notaris Focken te Beilen.

Verklaren:

Dat op den 25 Mei 1896 te Beilen is gestorven Aaltje Vredeveld, weduwe van Hendrik Zuring.

Dat die erflaatster bj testament den 8 September 1883 voor den toen te Beilen gevestigden notaris Mr. Beckeringh van Loenen verleden, heeft beschikt, als volgt:

"Ik Aaltje Vredeveld verklaar bij dezen te benoemen tot erfgenamen van het beschikbaar gedeelte mijner nalatenschap en alzoo van een vierde gedeelte van al hetgeen ik bij mijn overlijden zal nalaten, mijne zoons Hendrik Zuring en Harm Zuring en zulks gezamentlijk voor gelijke aandelen, ten einde dit beschikbaar gedeelte te ontvangen en vooruit en boven het aandeel hetwelk zij als mede-ergenamen in mijne nalatenschap in gelijkheid met mijne overige kinderen zullen ontvangen."

Dat de erflaatster alzoo to hare erfgenamen heeft nagelaten voor het beschikbaar, in deze bedragende een vierde gedeelte, de ondergetekenden Hendrik Zuring en Harm Zuring en voor de onbeschikbare in deze bedragende drie vierde gedeelten 1. Hendrik Zuring voornoemd, 2. Harm Zuring voornoemd, 3. de ondergetekende Jan Zuring, 4 Egbertje Zuring, echtgenoote van den ondergetekende Geert Vredeveld en 5. Ida Zuring, echtgenoote van den ondergetekende Hendrik Wessels, welke genoemde Hendrik, Harm, Jan, Egbertje en Ida Zuring, zijn de vijf kinderen geboren uit het huwelijk van de erflaatster met wijlen haren overleden echtgenoot Hendrik Zuring.

Dat de nalatenschap van de erflaatster bestaat uit het volgende,

 

Actief:

Eenige meubelen, kleederen, gouden en zilveren werken, door ondergetekenden gewaardeerd op de som van honderd vijftig gulden.

Eene vordering wegens in deposito gegeven gelden aan notaris Focken te Beilen, krachtens door deze afgegeven bewijs van den 2 October 1895

Rentende 4% sjaars, sedert den 2 April 1896 tot en met den sterfdag der erflaatster

Samen

Tezamen

Bezwaard met het volgende

 

Passief:

Aan Dr. C. Moolhuizen te Beilen, wegens verleende geneeskundige hulp en geleverde geneesmiddelen in 1895 en in 1896 tot en met den sterfdag der erflaatster.

Na aftrek waarvan resteert

Waarvan het beschikbaar of gedeelte bedraagt de som van

Geerfd wordende krachtens voorschreven testament door de ondergetekenden Hendrik Zuring en Harm Zuring, terwijl de onbeschikbare gedeelten, bedragende de som van

Wordt geerfd door de vijf kinderen voornoemd of ieder hunner de som van

 

 

 

F 2000,--

 

11,88

 

 

 

 

 

 

 

 

F 150.

 

 

 

 

 

F2011,88

F2161,88

 

 

 

 

 

F 22,--

F 2139,88

F 534,97

 

 

F 1604,91

F 320,98

 

Ten slotte verklaren de ondergetekenden dat de erflaatster in deze geene goederen enzovoorts.

 

Beilen den November 1896.

(getekend:) Hend. Zuring, Harm Zuring, Jan Zuring, G. Vredeveld, H. Wessels